Regulamin

Akademia Maturalna Collegium Novum Regulamin Kursów Przygotowawczych

Wstęp
Regulamin Kursów Przygotowawczych Akademiii Maturalnej Collegium Novum, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019 i 2020.
 
Postanowienia ogólne
Podstawowe zasady organizacyjne
1. Organizator prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu liceum oraz przygotowanie uczestników do zdania egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem. Organizator dokładał, dokłada i będzie dokładać wszelkich starań, aby Jego Słuchacze osiągnęli jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Jest to jego podstawowy cel i założenie.

2. Kursy posiadają Akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

3. Zajęcia odbywaję się w budynku SP211 z oddziałami gimnazjalymi oraz liceum im .Zmoyskiego mieszczącymi się przy ulicy Smolnej 30 w Warszawie. 
4. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.
5. Poszczególne cykle kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www.collegium-novum.pl. O dokładnych datach rozpoczęcia zajęć Słuchacze zostaną poinformowani pocztą e-mail i poprzez SMS-a na 7 dni przed planowanym startem grupy.
6. W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników Organizator ma prawo:
a) zaproponować przeniesienie do innej grupy,
b) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć grupy,
c) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości opłat
dokonanych przez uczestników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.
8. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
10. W trakcie trwania kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina zajęć równa jest 45 minutom zegarowym. Ilość godzin kursu podawana jest w godzinach lekcyjnych
(1 godzina –– 45 minut). Zajęcia odbywają się w blokach zajęć.
11. Odstęp między kolejnymi blokami zajęć wynosi 20 minut. Dodatkowo wykładowca może ustalić z grupą częstotliwość organizowania krótkich przerw w trakcie jednych zajęć.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika.
13. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.
14. Przy zapisie na kurs Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w kursach, w tym szczególnie o opłatach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć.
15. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego kursu.
16. Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane przez wykładowcę grupie, a nowy terminarz przedstawiony Uczestnikom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
17. Zajęcia odwołane z powodów losowych będą odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy będą informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
18. Dla celów podoszenia jakości kształcenia, analizy pracy nauczyciela (hospitacja) oraz utrzymania wysokich standardów wybrane zajęcia mogą być utrwalane w całości w formie audio (nagrywane). Nagrania te nie będąrozpowszechniane ani udostępniane.
19. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

Opłaty
1. Cennik opłat za kursy znajduje się na stronach internetowych kursów www.collegium-novum.pl, www.cn.edu.pl i w biurze Organizatora.
2. Opłat za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto Organizatora lub na poczcie.
3. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo lub w ratach.
4. W przypadku płatności ratalnej podpisywana jest umowa ratalna. Określa ona zasady płatności ratalnej. Cena kursu (kursów) dzielona jest na raty. Raty są płatne miesięcznie według indywidualnego harmonogramu. Pierwsza rata jest płatna w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs przez Organizatora. Umowę ratalną podpisuje osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty (w przypadku osoby niepełnoletniej umowę podpisuje rodzic).
5. Płatności dokonuje się (całość lub pierwsza rata) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs przez Organizatora.
6. Kwota opłaty za kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty. Nie wszystkie rabaty podlegają sumowaniu.
7. Długotrwała absencja na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.
8. Rabaty nie są uwzględniane w przypadku dołączenia do grupy zajęciowej w trakcie trwania kursu
9. Uczestnik, który dokonał pełnej opłaty za kurs może otrzymać fakturę.
10. Faktura wystawiana jest na podstawie dowodu wpłaty na nazwisko Uczestnika, w biurze Organizatora.

Obowiązki Uczestnika kursu
1. Uczestnik poinformowany o terminie rozpoczęcia zajęć powinien się na nich pojawić. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Uczestnika, które nastąpiło z jego winy.
2. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:
a) przekazanie pracownikowi Organizatora podstawowych danych osobowych Uczestnika (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i zameldowania, telefonu kontaktowego, e-maila),
b) dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora,
3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,
c) zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
d) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia,
e) przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania pracownikom Organizatora dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za kurs przez cały okres trwania zajęć.

Prawa Uczestnika kursu
1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze (książki, skrypty, wydruki, testy, próbne arkusze maturalne i materiały multimedialne). Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu w ramach wniesionych za kurs opłat. Organizator może uzależnić wydanie materiałów pomocniczych od dokonania przez Uczestnika pełnej opłaty za kurs.
2. Po dokonaniu pełnej opłaty za kurs Uczestnik otrzymuje pełny dostęp do Strefy Kursanta, która rusza po czwartych zajęciach kursowych.
4. Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc Uczestnik może dokonać zmiany grupy.
5. Na pisemną prośbę, co najmniej 2/3 kursantów z danej grupy, Organizator może zmienić wykładowcę, prowadzącego zajęcia w tej grupie.
6. W biurze Organizatora Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Rezygnacja z kursu
1. Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot wpłaconej kwot pomniejszony o 10% sumy kosztu całkowitego wybranego kursu (opłata rezerwacyjna).
2. Uczestnik może zrezygnować z kursu po jego rozpoczęciu, w trakcie pierwszych zajęć (do rozpoczęcia drugich zajęć), otrzymując zwrot wpłaconej opłaty, pomniejszony o równowartość ceny odbytych zajęć.
3. Uzyskane rabaty nie są uwzględniane w wyliczeniu sumy
kosztu całkowitego kursu.
3. W przypadku dołączenia do grupy w czasie trwania kursu, Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć i wycofać opłatę nie póżniej niż przed rozpoczęciem drugich planowych zajęć.
4. Wniesiona opłata zwracana jest Uczestnikowi po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
5. Rezygnacji dokonuje się w sposób pisemny.
6. Rezygnację składa się bezpośrednio w biurze lub sekretariacie organizatora, najpóźniej do momentu rozpoczęcia drugich zajęć.

Ochrona danych osobowych
W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji umowy. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.

Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Collegium Novum sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Solec 81b/A-51; 00-382 Warszawa (KRS: 0000370735, NIP: 7010268512). Państwa dane są przetwarzane w celach:
  • realizacji wiążącej nas umowy w ramach kursów maturalnych (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO),
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),
  • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO).
Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze itp. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.
W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: info@domatury.pl

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do pracowników Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowane osoby.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.
Collegium Novum

Matura 2020 - skuteczność zajęć

Motywacje uczestnictwa w kursach maturalnych co roku są podobne: większość słuchaczy chce powtórzyć i uporządkować wiedzę oraz wyćwiczyć umiejętności oceniane na maturze i dostać się na studia. Dlatego wszystkie nasze działania ukierunkowujemy na jeden cel: dobrze zdaną maturę, którą traktujemy jak egzamin wstępny na wyższą uczelnię, na wybrany przez Ciebie kierunek studiów.

Naszą ambicją jest, aby kierunek który jest dla Ciebie najważniejszy, wydział tzw. pierwszego wyboru był bez problemu do osiągnięcia.

Staramy się aby nasze zajęcia były merytorycznie na najwyższym poziomie i jak najbardziej atrakcyjne w swojej formie. W trakcie kursów wykorzystujemy wszystkie dostępne techniki nauczania, opierając się na zasadzie piramidy zapamiętywania:


U nas nie będziesz wysłuchiwać długich nudnych wykładów. Po pierwsze dlatego, że nie mamy pewności czy zanotujesz to co najistotniejsze, po drugie czy będziesz umiał wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce egzaminacyjnej.

Nasze kursy to czas aktywnej nauki.

Na zajęciach słuchasz, czytasz, oglądasz materiały multimedialne, dyskutujesz oraz wykorzystujesz wiedzę w praktyce (ćwiczenia). W domu powtarzasz materiał, na podstawie otrzymanych materiałów: skryptów, książek, wydruków. W ten sposób wynosisz z pobytu u nas spójną i całościową wiedzę popartą praktyką w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Różne warsztaty rozwijające Twoje umiejętności - to dodatkowy bonus - masz je w cenie kursu.
 
Skuteczność i efektywność naszego kształcenia jest wypadkową wielu czynników. Składają się na nią zarówno elementy po stronie nauczającej: jakość prowadzonych zajęć, nauczyciel i jego zaangażowanie w zajęcia, forma przekazywanych treści, materiały pomocnicze czy okres nauki oraz elementy po stronie kursanta: zaangażowanie w zajęcia, frekwencja na zajęciach czy praca własna w domu.
Pierwsza część zdecydowanie leży po naszej stronie – od lat staramy się ją wykonywać z należytym zaanagażowaniem i ma niewątpliwy wpływ na drugą - tą po stronie kursanta.

Oceniając efektywność kształcenia mamy zawsze na uwadze cele jakie przyświecają każdemu kto wybiera naszą szkołę. Dla osoby która ma zdać np. obowiązkową matematykę na egzaminie maturalnych wielokrotnie jest to "bolesne". Nie radzi sobie z przedmiotem w szkole, jest on źle tłumaczony (albo obie te rzeczy naraz). Dla takiego kursanta celem jest przekroczenie progu 30% na maturze. Zdanie jej minimalnie, ale pewnie.


Na drugim biegunie mamy całe spektrum przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które są oceniane już w procesie rekrutacyjnym na uczelnie. W takim przypadku oczekiwania są dużo wyższe. Zdawalność na poziomie 90% u naszych absolwentów nie jest tu żadną rzadkością, a takie informacje zwrotne cieszą nas najbardziej:

Dzięki intensywnym kursom WOSu w Collegium Novum tegoroczna matura, przez wielu moich znajomych "nie-kursantów" uważana za trudną, nie stanowiła dla mnie żadnego problemu. Świadczy o tym wynik 93%, osiągnięty wspólną pracą moją, jak i świetnych wykładowców. Pozwoliło mi to dostać się na wymarzone prawo na UW. Z pewnością poleciłbym (a nawet już to zrobiłem) CN znajomym.

Konrad S.

czy takie:

Z biologii rozszerzonej (stara podstawa) zupełnie nic mnie nie zaskoczyło, z wyniku jestem zadowolony (88%), chociaż jestem przekonany, że gdybym się od niego odwołał to udałoby mi się uzyskać 90%+ gdyż nie popełniłem żadnego błędu merytorycznego, a moje odpowiedzi były dość precyzyjne.
Z chemii poszło mi nieco gorzej (78%), co związane jest z tym, że nie miałem ostatecznie wystarczająco dużo czasu by wszystko przećwiczyć (chemii i biologii na PR uczyłem się w zasadzie od "zera" na Państwa kursach) i byłem już dość zmęczony po 2 tygodniach ciągłego stresu związanego z maturami, co skończyło się kilkoma idiotycznymi błędami - trudno.
Dodatkowo uczyłem się jeszcze matematyki (również od "zera") i zdałem ją na 98% (PP).

Początkowo byłem rozczarowany, jednak po zobaczeniu oficjalnych statystyk OKE poczułem zadowolenie i dumę. Matury w tym roku poszły, delikatnie mówiąc, fatalnie, więc mój wynik bez problemu zagwarantował mi miejsce na kierunku lekarskim.

Do tej pory dostałem się na lekarski w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi (lek-lek), Szczecinie i Zielonej Górze.. (myślę, że jeszcze wpadnę na listy przyjętych na kilku innych uczelniach we wrześniu) oraz lekarsko-dentystyczny w Zabrzu i Warszawie.
Na chwilę obecną wybrałem lekarski na ŚUM w Katowicach, jednak sytuacja może się jeszcze zmienić.

Serdecznie Państwa pozdrawiam cały zespół CN, życzę sukcesów i kolejnych zadowolonych kursantów :)
Bartek S.


Aby osiągnąć sukces maturalny niezbędna jest dobra praca placówki, ideowi nauczyciele i wykładowcy, którzy w spokojnej i merytorycznej atmosferze potrafią wykreować wynik maturalny oraz - poważne podejście z Twojej strony. Wiąże się to z pracą własną w domu, szczególnie odrabianiem prac domowych, regularnością uczęszczania na zajęcia i poważnego podejścia do egzaminu maturalnego. W przypadku spełnienia tych warunków, jesteśmy pewni bardzo dobrego wyniku maturalnego każdego naszego kursanta!

Poniżej przedstawiamy wyciąg z ankiet ewaluacyjnych za kursy do matury 2016:

 

pytanie w ankiecie ewaluacyjnej

 

odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej

 

Jak ogólnie oceniasz swój kurs?

 

 

średnia ocena: 5.05 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 81% między 5-6

 

 

Czy zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały?

 

średnia ocena: 5.43 (w skali 1-6)

99% ocen powyżej 4, z czego 90% między 5-6

 

Czy tempo prezentacji materiału
było odpowiednie?

 

 

średnia ocena: 5.03 (w skali 1-6)

96% ocen powyżej 4, z czego 74% między 5-6

 

Jak oceniasz
organizację techniczną kursu?

 

 

średnia ocena: 5.26 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 84% między 5-6

 

 

Czy poleciłabyś/poleciłbyś nasze zajęcia swoim młodszym kolegom/koleżankom?

 

97% osób odpowiedziało:
tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz użyteczność wiedzy
przekazywanej na kursie w kontekście przygotowania do matury?

 

średnia ocena: 5.32 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 84% między 5-6

 

Jak ogólnie oceniasz atmosferę na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.29 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 83% między 5-6

 

 

Czy zajęcia w CN poszerzyły i uporządkowały Twoją wiedzę?

 

98% osób odpowiedziało:
tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz ilość i jakość materiałów na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.29 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 85% między 5-6
 

 

oraz referencje wystawione przez Absolwentów kursów maturalnych Collegium Novum:

opinie kursantów Colegium Novum

Wybierz przedmiot

Matura 2021 - skuteczność zajęć

Motywacje uczestnictwa w kursach maturalnych co roku są podobne: większość słuchaczy chce powtórzyć i uporządkować wiedzę oraz wyćwiczyć umiejętności oceniane na maturze i dostać się na studia. Dlatego wszystkie nasze działania ukierunkowujemy na jeden cel: dobrze zdaną maturę, którą traktujemy jak egzamin wstępny na wyższą uczelnię, na wybrany przez Ciebie kierunek studiów.

Naszą ambicją jest, aby kierunek który jest dla Ciebie najważniejszy, wydział tzw. pierwszego wyboru był bez problemu do osiągnięcia.

Staramy się aby nasze zajęcia były merytorycznie na najwyższym poziomie i jak najbardziej atrakcyjne w swojej formie. W trakcie kursów wykorzystujemy wszystkie dostępne techniki nauczania, opierając się na zasadzie piramidy zapamiętywania:


U nas nie będziesz wysłuchiwać długich nudnych wykładów. Po pierwsze dlatego, że nie mamy pewności czy zanotujesz to co najistotniejsze, po drugie czy będziesz umiał wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce egzaminacyjnej.

Nasze kursy to czas aktywnej nauki.

Na zajęciach słuchasz, czytasz, oglądasz materiały multimedialne, dyskutujesz oraz wykorzystujesz wiedzę w praktyce (ćwiczenia). W domu powtarzasz materiał, na podstawie otrzymanych materiałów: skryptów, książek, wydruków. W ten sposób wynosisz z pobytu u nas spójną i całościową wiedzę popartą praktyką w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Różne warsztaty rozwijające Twoje umiejętności - to dodatkowy bonus - masz je w cenie kursu.
 
Skuteczność i efektywność naszego kształcenia jest wypadkową wielu czynników. Składają się na nią zarówno elementy po stronie nauczającej: jakość prowadzonych zajęć, nauczyciel i jego zaangażowanie w zajęcia, forma przekazywanych treści, materiały pomocnicze czy okres nauki oraz elementy po stronie kursanta: zaangażowanie w zajęcia, frekwencja na zajęciach czy praca własna w domu.
Pierwsza część zdecydowanie leży po naszej stronie – od lat staramy się ją wykonywać z należytym zaanagażowaniem i ma niewątpliwy wpływ na drugą - tą po stronie kursanta.

Oceniając efektywność kształcenia mamy zawsze na uwadze cele jakie przyświecają każdemu kto wybiera naszą szkołę. Dla osoby która ma zdać np. obowiązkową matematykę na egzaminie maturalnych wielokrotnie jest to "bolesne". Nie radzi sobie z przedmiotem w szkole, jest on źle tłumaczony (albo obie te rzeczy naraz). Dla takiego kursanta celem jest przekroczenie progu 30% na maturze. Zdanie jej minimalnie, ale pewnie.


Na drugim biegunie mamy całe spektrum przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które są oceniane już w procesie rekrutacyjnym na uczelnie. W takim przypadku oczekiwania są dużo wyższe. Zdawalność na poziomie 90% u naszych absolwentów nie jest tu żadną rzadkością, a takie informacje zwrotne cieszą nas najbardziej:

Dzięki intensywnym kursom WOSu w Collegium Novum tegoroczna matura, przez wielu moich znajomych "nie-kursantów" uważana za trudną, nie stanowiła dla mnie żadnego problemu. Świadczy o tym wynik 93%, osiągnięty wspólną pracą moją, jak i świetnych wykładowców. Pozwoliło mi to dostać się na wymarzone prawo na UW. Z pewnością poleciłbym (a nawet już to zrobiłem) CN znajomym.

Konrad S.

czy takie:

Z biologii rozszerzonej (stara podstawa) zupełnie nic mnie nie zaskoczyło, z wyniku jestem zadowolony (88%), chociaż jestem przekonany, że gdybym się od niego odwołał to udałoby mi się uzyskać 90%+ gdyż nie popełniłem żadnego błędu merytorycznego, a moje odpowiedzi były dość precyzyjne.
Z chemii poszło mi nieco gorzej (78%), co związane jest z tym, że nie miałem ostatecznie wystarczająco dużo czasu by wszystko przećwiczyć (chemii i biologii na PR uczyłem się w zasadzie od "zera" na Państwa kursach) i byłem już dość zmęczony po 2 tygodniach ciągłego stresu związanego z maturami, co skończyło się kilkoma idiotycznymi błędami - trudno.
Dodatkowo uczyłem się jeszcze matematyki (również od "zera") i zdałem ją na 98% (PP).

Początkowo byłem rozczarowany, jednak po zobaczeniu oficjalnych statystyk OKE poczułem zadowolenie i dumę. Matury w tym roku poszły, delikatnie mówiąc, fatalnie, więc mój wynik bez problemu zagwarantował mi miejsce na kierunku lekarskim.

Do tej pory dostałem się na lekarski w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi (lek-lek), Szczecinie i Zielonej Górze.. (myślę, że jeszcze wpadnę na listy przyjętych na kilku innych uczelniach we wrześniu) oraz lekarsko-dentystyczny w Zabrzu i Warszawie.
Na chwilę obecną wybrałem lekarski na ŚUM w Katowicach, jednak sytuacja może się jeszcze zmienić.

Serdecznie Państwa pozdrawiam cały zespół CN, życzę sukcesów i kolejnych zadowolonych kursantów :)
Bartek S.


Aby osiągnąć sukces maturalny niezbędna jest dobra praca placówki, ideowi nauczyciele i wykładowcy, którzy w spokojnej i merytorycznej atmosferze potrafią wykreować wynik maturalny oraz - poważne podejście z Twojej strony. Wiąże się to z pracą własną w domu, szczególnie odrabianiem prac domowych, regularnością uczęszczania na zajęcia i poważnego podejścia do egzaminu maturalnego. W przypadku spełnienia tych warunków, jesteśmy pewni bardzo dobrego wyniku maturalnego każdego naszego kursanta!

Poniżej przedstawiamy wyciąg z ankiet ewaluacyjnych za kursy do matury 2016:

 

pytanie w ankiecie ewaluacyjnej

 

odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej

 

Jak ogólnie oceniasz swój kurs?

 

 

średnia ocena: 5.05 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 81% między 5-6

 

 

Czy zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały?

 

średnia ocena: 5.43 (w skali 1-6)

99% ocen powyżej 4, z czego 90% między 5-6

 

Czy tempo prezentacji materiału
było odpowiednie?

 

 

średnia ocena: 5.03 (w skali 1-6)

96% ocen powyżej 4, z czego 74% między 5-6

 

Jak oceniasz
organizację techniczną kursu?

 

 

średnia ocena: 5.26 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 84% między 5-6

 

 

Czy poleciłabyś/poleciłbyś nasze zajęcia swoim młodszym kolegom/koleżankom?

 

97% osób odpowiedziało:
tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz użyteczność wiedzy
przekazywanej na kursie w kontekście przygotowania do matury?

 

średnia ocena: 5.32 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 84% między 5-6

 

Jak ogólnie oceniasz atmosferę na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.29 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 83% między 5-6

 

 

Czy zajęcia w CN poszerzyły i uporządkowały Twoją wiedzę?

 

98% osób odpowiedziało:
tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz ilość i jakość materiałów na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.29 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 85% między 5-6
 

 

 

oraz referencje wystawione przez Absolwentów kursów maturalnych Collegium Novum:

opinie kursantów Colegium Novum

Wybierz przedmiot

- skuteczność zajęć