Matematyka - 182-203 godziny zajęć

Komentarz do matury 2020

 
MATURA 2020 Z MATEMATYKI
 
POZIOM PODSTAWOWY
 
 

We wtorek 9 czerwca 2020 roku odbyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Poziom trudności tegorocznego egzaminu był zbliżony do matur z kilku poprzednich lat. Część zadań była standardowa i schematyczna, jednakże kilka innych mogło przysporzyć uczniom pewnych problemów.

Tradycyjnie dwadzieścia pięć zadań stanowiły zadania zamknięte. Wiele z nich było bardzo podobnych do zadań z matur z poprzednich lat i uczniowie, którzy przerabiali arkusze maturalne z kilku ostatnich lat nie powinni być nimi zaskoczeni. Kilka zadań zamkniętych zasługuje jednak na wyróżnienie. Jednym z nich jest zadanie dziewiętnaste, dotyczące trygonometrii. W zadaniu tym maturzyści musieli wyznaczyć wartość pewnego wyrażenia, posługując się narysowanym trójkątem prostokątnym, przy czym nie dysponowali żadnymi danymi liczbowymi. Do ciekawszych należało też zadanie dotyczące prostokąta, który został podzielony na dwa trójkąty i czworokąt oraz ostatnie zadanie zamknięte, dotyczące dwóch stożków połączonych podstawami.

Wśród zadań otwartych – już szósty rok z rzędu – pojawiła się nierówność kwadratowa oraz – trzeci rok z rzędu – równanie wielomianowe. Abiturienci ponownie musieli zmagać się z dwoma zadaniami na dowodzenie. Zadanie na dowód algebraiczny było w tym roku nieco trudniejsze, niż rok temu, gdyż należało wykazać w nim nierówność ostrą. Jednakże prawie identyczne zadanie rozwiązaliśmy wspólnie na kursie online, który odbył się na przełomie maja i czerwca w Collegium Novum, więc nasi kursanci powinni poradzić sobie z tym zadaniem bez żadnych problemów. Jedno z zadań otwartych dotyczyło trygonometrii, czyli działu matematyki, który ostatnimi laty pojawiał się na maturze głównie w zadaniach zamkniętych. Było ono jednak stosunkowo łatwe i zapewne większość maturzystów rozwiązała je bez większych trudności. Oczywiście w arkuszu maturalnym znalazło się też miejsce na pracochłonne zadanie z geometrii analitycznej oraz zadanie ze stereometrii. To ostatnie sprawiło abiturientom wiele problemów, zwłaszcza że musieli samodzielnie zaznaczyć na rysunku kąt pomiędzy ścianą boczną, a podstawą danego ostrosłupa czworokątnego. Warto wspomnieć również o dość nietypowym zadaniu, dotyczącym ciągu geometrycznego. W tym zadaniu maturzyści musieli wyznaczyć iloraz tego ciągu, rozwiązując odpowiednie równanie kwadratowe.

Poziom trudności tegorocznego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, był podobny do matur z ostatnich dwóch lat. Kursanci Collegium Novum na pewno zauważyli, że większość zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach czy maturach próbnych przygotowanych przez naszych wykładowców. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilkanaście wybranych przykładów zadań z tegorocznej matury i ich odpowiedników z materiałów Collegium Novum.


Wykładowca matematyki Collegium Novum
Adam Naszydłowski

 

Komentarz do matury 2019

 
MATURA 2019 Z MATEMATYKI
 
POZIOM PODSTAWOWY
 
 
We wtorek 7 maja odbyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Podobnie jak przed rokiem, poziom trudności tego egzaminu nie był zbyt wygórowany, choć znalazło się miejsce dla kilku trudniejszych zadań, które sprawiły kłopoty maturzystom.

Dwadzieścia pięć zadań stanowiło zadania zamknięte – tak samo jak na trzech poprzednich maturach z matematyki na poziomie podstawowym. Zadania te na wtorkowej maturze były standardowe i wiele ich odpowiedników maturzyści mogli spotkać rozwiązując matury z poprzednich lat. Niektórych abiturientów mogło zaskoczyć zadanie drugie, w którym należało podać liczbę cyfr pewnej liczby naturalnej. Wśród zadań otwartych oczywiście pojawiła się nierówność kwadratowa, czyli zadanie, które na maturze pojawia się niemal co roku od dziesięciu lat. Tak jak przed rokiem pojawiło się równanie wielomianowe i dwa zadania na dowodzenie. W jednym z nich należało wykazać nierówność, zaś  drugie – trudniejsze – było dowodem geometrycznym. Oprócz zadań na dowodzenie, na uwagę zasługuje też zadanie z geometrii analitycznej oraz ostatnie zadanie ze stereometrii, które sprawiło maturzystom sporo problemów (mimo, że rysunek bryły – ostrosłupa – wraz z zaznaczonym odpowiednim kątem był zawarty w treści zadania).

Podsumowując, poziom trudności tegorocznej matury z matematyki na poziomie podstawowym był podobny do matury ubiegłorocznej. Uczniowie uczęszczający na nasz kurs nie mogą być zaskoczeni zadaniami maturalnymi, gdyż większość z nich ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Poniżej prezentujemy kilkanaście przykładów zadań z tegorocznej matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego.

 

MATURA 2019 Z MATEMATYKI
 
POZIOM ROZSZERZONY
 
W czwartek 9 maja uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna matura nie była egzaminem łatwym, choć porównując ją do egzaminu z poprzedniego roku, który był niezwykle trudny, prawdopodobnie wielu maturzystów rozwiązując zadania maturalne odetchnęło z ulgą.

Identycznie jak w roku 2017 oraz 2018, maturzyści musieli uporać się z czterema zadaniami zamkniętymi i jednym zadaniem „kodowanym”. Zadania te były dość łatwe i żadne z nich nie powinno przysporzyć problemów abiturientom. Oczywiście znacząco trudniej było podczas rozwiązywania zadań otwartych. Wśród nich uczniowie znaleźli dwa zadania na dowodzenie. Jedno było dowodem algebraicznym (nierówność), zaś drugie dowodem geometrycznym – oba te zadania okazały się być łatwiejsze niż w ubiegłym roku. W arkuszu znalazło się wysoko punktowane (za sześć punktów) zadanie z geometrii analitycznej. Dotyczyło ono wzajemnego położenia dwóch okręgów, czyli tematyki, która w ostatnich latach nie pojawiała się na maturach. Zadanie to było skomplikowane rachunkowo, ale to już standard w maturalnych zadaniach z geometrii analitycznej. Innymi zadaniami za sześć punktów było niezbyt trudne zadanie dotyczące wielomianu i trochę trudniejsze zadanie dotyczące ciągów. Jak zwykle najwięcej, czyli siedem punktów można było zdobyć za zadanie optymalizacyjne, które w tym roku nie powinno sprawić większych kłopotów maturzystom. Wielu uczniom trudności sprawiło rozwiązanie zadania szóstego, w którym należało obliczyć sumę liczb naturalnych, spełniających określone warunki. Zadanie to, choć za tylko trzy punkty, było niestandardowe i z pewnością wymagało od maturzystów większego wysiłku intelektualnego.

Podsumowując, tegoroczna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym była egzaminem łatwiejszym niż rok temu i była zbliżona poziomem trudności do matur z lat 2015-2017. Pojawiły się zadania szablonowe, choć niektóre były żmudne rachunkowo, co wymagało maksymalnej koncentracji, aby nie popełnić błędu w obliczeniach. Uczniowie, którzy uczęszczali na nasz kurs maturalny na pewno zauważyli, że wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu.

 

Wykładowca matematyki Collegium Novum

Adam Naszydłowski

 
 
Komentarz do matury 2018
 
MATURA 2018 Z MATEMATYKI
 
POZIOM PODSTAWOWY

W poniedziałek 7 maja maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Tegoroczna matura okazała się być egzaminem stosunkowo nietrudnym, choć kilka zadań sprawiło problemy abiturientom.

Ponownie dwadzieścia pięć zadań było zadaniami zamkniętymi. Poza nielicznymi wyjątkami były to zadania typowe, których podobne odpowiedniki pojawiały się na maturach w poprzednich latach. Na uwagę zasługuje zadanie dotyczące odchylenia standardowego, w którym nie wszystkie dane były konkretnymi liczbami. Zadanie z walcem połączonym z półkulą – choć łatwe – również wprawiło w zakłopotanie niektórych maturzystów. Wśród zadań otwartych znalazło się miejsce na dwa zadania na dowodzenie. Jedno dotyczyło nierówności, zaś drugie było dowodem geometrycznym. 
 
Zadania te sprawiły duże problemy maturzystom, podobnie jak ostatnie zadanie w całym arkuszu, które dotyczyło graniastosłupa. Warto jednak zaznaczyć, że w tym ostatnim zadaniu maturzyści mieli nieco ułatwioną pracę, gdyż rysunek graniastosłupa był zawarty w treści zadania.

Poziom trudności tegorocznej matury z matematyki na poziomie podstawowym, podobnie jak rok temu, nie był wyśrubowany. Kursanci Collegium Novum z pewnością zauważyli, że większość zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez wykładowców naszych kursów maturalnych. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów Collegium Novum.
 
 

POZIOM ROZSZERZONY

W środę 9 maja odbył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna matura była egzaminem trudnym, pojawiło się na niej wiele niestandardowych zadań, których trudno doszukać się w arkuszach z poprzednich lat.

Dokładnie tak jak przed rokiem, maturzyści musieli rozwiązać cztery zadania zamknięte i jedno zadanie „kodowane”. Zadania zamknięte były dość łatwe, natomiast zadanie „kodowane” sprawiło problemy niektórym uczniom. Jednak prawdziwe trudności abiturienci napotkali rozwiązując zadania otwarte. W tym roku zadań typowych było niewiele, zdecydowana większość zadań wymagała od maturzystów pomysłowości, a niektóre również dużej sprawności rachunkowej. Wśród zadań otwartych uczniowie znaleźli dwa zadania na dowodzenie. Obydwa były dość trudne, przy czym w tym dotyczącym geometrii już nawet zrozumienie treści i prawidłowe uzupełnienie rysunku było sporym wyzwaniem dla niektórych maturzystów.

 
Wielu abiturientom kłopoty sprawiło zadanie z rachunku prawdopodobieństwa oraz – jak zawsze pracochłonne – zadanie z geometrii analitycznej. Po raz kolejny aż siedem punktów można było zdobyć za zadanie optymalizacyjne. Miało ono bardziej rozbudowaną treść niż rok temu, ale poziomem trudności nie odbiegało od swoich odpowiedników z poprzednich matur. Ze standardów maturalnych w arkuszu znalazło się miejsce na równanie trygonometryczne, zadanie z funkcji kwadratowej z parametrem oraz łatwe zadanie o stycznej do paraboli.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2018 roku była egzaminem trudnym, zadania były nieszablonowe i zapewne dla wielu maturzystów zaskakujące. Dodatkowym problemem był brak czasu, bo tegoroczna matura wymagała dużej sprawności w planowaniu i samej realizacji rozwiązania, przez co wielu maturzystów nie było w stanie zrobić wszystkich zadań w ciągu maturalnych trzech godzin. Uczniowie, którzy uczęszczali na nasz kurs maturalny z pewnością mieli ułatwione zadanie, gdyż wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Jako potwierdzenie przedstawiamy w poniższych tabelkach kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego.
 
Wykładowca matematyki Collegium Novum
Adam Naszydłowski
 
 
Komentarz do matury 2017

 

MATURA 2017 Z MATEMATYKI
BEZ NIESPODZIANEK


POZIOM PODSTAWOWY

 

W piątek 5 maja odbyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Poziom trudności zadań maturalnych był zbliżony do matur z dwóch poprzednich lat, przy czym w tym roku obyło się bez zadań nietypowych, które pojawiały się na poprzednich maturach.

 

Po raz kolejny połowę wszystkich punktów można było zdobyć rozwiązując prawidłowo zadania zamknięte. Większość tych zadań była standardowa i raczej nie powinny one sprawić maturzystom problemów. Jednakże niektóre z nich były podchwytliwe (np. zadanie o gatunku zagrożonym wyginięciem), a jeszcze inne nieco bardziej złożone, przez co maturzysta musiał poświęcić na rozwiązanie więcej czasu. 

 

Wzorem poprzednich lat, wśród zadań otwartych znalazła się nierówność kwadratowa, przy czym w tym roku była ona bardzo łatwa, nie wymagała wielu przekształceń, a nawet obliczania popularnej „delty”. Oczywiście znalazło się także miejsce dla zadań na dowodzenie, które zawsze sprawiają maturzystom sporo kłopotów. Tym razem najwięcej punktów można było zdobyć za zadanie z geometrii analitycznej, które było – jak to często bywa w przypadku takich zadań – dość pracochłonne. Ostatnie zadanie otwarte, dotyczące ostrosłupa, z powodu „brzydkiego” wyniku mogło dostarczyć maturzystom sporo emocji i pewnie wielu z nich zastanawiało się, czy oby na pewno nie popełnili błędu.

 

Podsumowując, tegoroczna matura z matematyki na poziomie podstawowym nie różniła się w sposób istotny poziomem trudności w porównaniu z ubiegłorocznym egzaminem. Kursanci Collegium Novum z pewnością zauważyli, że większość zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego do matury 2017.

 

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

We wtorek 9 maja maturzyści przystąpili do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin okazał się być trudny, na poziomie zbliżonym do matury ubiegłorocznej. 

 

W tym roku w arkuszu maturalnym znalazły się tylko cztery zadania zamknięte i jedno zadanie „kodowane”. Tradycyjnie zadania te były dość łatwe i powinny być dla maturzystów jedynie dobrą rozgrzewką przed dalszą częścią egzaminu.

 

Poważniejsze wyzwanie stanowiły zadania otwarte, choć oczywiście nie wszystkie były bardzo wymagające. Do tych nietrudnych z pewnością można zaliczyć zadanie o stycznej do wykresu funkcji czy też równanie trygonometryczne. Standardowym zadaniem było także wysoko punktowane zadanie o ciągach – wysoka punktacja wynikała tu głównie z nakładu pracy, jaki trzeba było włożyć w rozwiązanie układu równań. Maturzyści zmierzyli się także z dwoma zadaniami na dowodzenie – dowód algebraiczny wymagał szczególnej czujności, gdyż tym razem nierówność do uzasadnienia była nierównością ostrą. Jednym z najtrudniejszych zadań na tegorocznej maturze było zadanie o kuli wpisanej w czworościan. Wymagało ono od maturzystów sporej wyobraźni i już wykonanie prawidłowego rysunku mogło niektórym uczniom sprawić problem. Znów najwięcej, bo aż siedem punktów, można było zdobyć za zadanie optymalizacyjne. W tym roku w zadaniu optymalizacyjnym maturzysta nie znalazł żadnych danych liczbowych, co z pewnością zwiększyło poziom jego trudności. Dla kursantów Collegium Novum nie było to jednak zaskoczenie, gdyż na maturze próbnej naszego kursu także napotkali w zadaniu optymalizacyjnym podobną sytuację.

 

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym była w tym roku znów trudna, co jednak nie jest zaskoczeniem i tylko potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mimo to, nasi kursanci na pewno nie mają powodów do narzekań, gdyż wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Jako potwierdzenie przedstawiamy w poniższych tabelkach kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego.

 
 
 
Komentarz do matury 2016
 
Komentarz do matury 2015


Komentarz do matury 2014


Komentarz do matury 2013

 

Komentarz do matury 2012
 
 
Komentarz do matury 2011

koordynatora pionu matematycznego w Collegium Novum
- Grzegorza Pałgana.
Piątego maja odbyła się druga edycja, obowiązkowej dla wszystkich abiturientów, matury z matematyki. W licznych głosach maturzystów opuszczających sale egzaminacyjne oraz na wielu forach internetowych przeważała opinia, że tegoroczna matura, w porównaniu z jej pierwszym „wcieleniem” z roku 2010, była  niemiłą niespodzianką ze względu na wyśrubowany poziom. Przy czym zaskoczeniem nie były karkołomne obliczenia czy pojedyncze, wyrafinowane zadania „z pomysłem”,  lecz raczej fakt, że dokonano niespodziewanego przeskoku z „łatwej” matury 2010 do wyraźnie trudniejszej w tym roku.  W Collegium Novum matura 2011 nas jednak nie zaskoczyła.  Na kursie 2010/2011 naszych kursantów przygotowaliśmy do takiej niemiłej niespodzianki na maturze dzięki ścisłej korelacji naszego programu nauczania z wymaganiami CKE zawartymi w podstawie programowej. Wszystkie zadania, które pojawiły się na obu poziomach na maturze w tym roku mają swoje odpowiedniki w zadaniach przygotowanych dla kursantów Collegium Novum. 
Spora część zadań z matury to DOKŁADNIE te same zadania z materiałów naszego kursu (być może ciut inaczej sformułowanych lub też z innymi danymi liczbowymi). W pozostałych zadaniach wyraźnie widać, że wszystkie komponenty potrzebne do ich rozwiązania były podane na wykładzie. Albo też należało przypomnieć sobie wiedzę z dwóch czy trzech zadań prezentowanych na kursie, aby maturzysta pokonał trudności postawione przed nim w konkretnym zadaniu na maturze.