Historia - 135 godzin zajęć

 
Historia - refleksje po maturze 2016
 
 
Historia - refleksje po maturze 2015

Historia - refleksje po maturze 2014

 

20 maja 2014 absolwenci zmierzyli się na egzaminie maturalnym z historią. Jako egzaminator oceniam arkusz jako standardowy. Pytania były sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w katalogu standardów egzaminacyjnych.  

 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części. 

Część I to test sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych głównie dla poziomu podstawowego. Zadania otwarte i zamknięte uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni epok. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki  w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach np. zadanie z planem miasta, drzewem genealogicznym, mapą, ikonografią czy tekstem źródłowym. Zwracałam uwagę na zajęciach, że pojawią się zadania  z analizą wiersza (zadanie 9). Tę część oceniam jako łatwą i myślę, że moi kursanci wykonali ją na 100%.

 

Część II i III zatytułowano „Społeczeństwa wobec najeźdźców, okupantów i zaborców od starożytności do XX wieku”

Zadania w części II i III sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu rozszerzonego. 

Część II - analiza materiału źródłowego - odnosiła się do najważniejszych konfliktów i związanych z nimi skutków na przestrzenie dziejów – od wojen punickich do powstania kościuszkowskiego. Zadania nie powinny być trudne dla moich kursantów, ponieważ wszystkie zagadnienia dokładnie omawialiśmy i ćwiczyliśmy na zajęciach analizują materiał źródłowy np. mowa Jana Bażyńskiego (źródło C), potop szwedzki i traktat w Radnot (źródło F), obraz Matejki „Rejtan” (I). Wszystkie polecenia wymagały od abiturientów tylko wnikliwej analizy tekstów. Ćwiczyliśmy tę umiejętność na zajęciach – ufam, że skutecznie. Pytania do źródeł były jasne i zrozumiałe co pozwala mieć nadzieję, że takie również będą odpowiedzi (nie wymagały bowiem od zdającego wnioskowania tylko analizy i oceny – co zawsze było dużo łatwiejsze dla kursantów). 


Część III to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania (scharakteryzuj, czyli opisz przebieg wydarzeń historycznych z podaniem najważniejszych 

wydarzeń, przyczyn, następstw, głównych uczestników wydarzeń)  i oceny postaw Polaków wobec zaborców i władzy komunistycznej. Oba  tematy  były  sformułowane  w  taki  sposób,  by  maturzyści  mogli  zaprezentować  swoje stanowisko, przedstawić własną ocenę wydarzeń  historycznych, odnieść  się  do dyskusji  historyków. 

 

Pierwszy  temat - Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców w XIX wieku - należy do zagadnień,  które  są  przedmiotem  pogłębionej  analizy ,  a  treści  związane  z  tym tematem  realizowane  są  na  każdym  etapie  kształcenia  historycznego,  od  szkoły  podstawowej poczynając. Tematyka zaborów oraz ocena postawy romantycznej i pozytywistycznej została „przerobiona” na zajęciach w formie pisemnej połączonej z analizą źródeł.

 

Drugi temat  - Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1945–1956 -  obejmował stosunkowo krótki przedział czasu i dotyczył postaw wobec systemu władzy komunistycznej w  latach 1945 –1956. Wymagał od maturzystów znajomości procesu przejmowania władzy przez komunistów, ukazania sił politycznych walczących przeciw wyłącznym rządom partii komunistycznej i ukazania jak społeczeństwo opierało się narzuconej władzy lub jak z nią współdziałało. Tematyka ta została także omówiona na zajęciach w oparciu o materiał źródłowy. 

 

Zaskoczeniem, choć pozytywnym mogło być to, że tematy uczeń musi dokonać selekcji faktów i w logicznym wywodzie je przedstawić. Sposób realizacji tematu nie powinien nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy tę umiejętność.

Anna


Historia - refleksje po maturze 2013


Jako egzaminator z siedmioletnim stażem, maturę rozszerzoną z historii 2013 oceniam jako przystępną i dość łatwą. Pytania były sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w katalogu standardów egzaminacyjnych.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części.

Część I to test sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych głównie dla poziomu podstawowego. Zadania otwarte i zamknięte uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni epok. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Część II i III zatytułowano „Żołnierze i dowódcy w konfliktach zbrojnych od starożytności do XX w.

Zadania w części II i III sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu rozszerzonego.

Część II - analiza materiału źródłowego - odnosiła się do wybitnych wodzów zarówno ?z historii Polski, jak i powszechnej. Zadania nie powinny być trudne dla moich kursantów, ponieważ postaci dowódców i metody walk omawialiśmy na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: Hannibala, Juliusza Cezara, Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Józefa Sowińskiego, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa.

Część III to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk ?i wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji faktów i w logicznym wywodzie je przedstawić. Sposób realizacji tematu nie powinien nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy tę umiejętność.

Temat I
„Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj ?i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.”
Temat jest częściowo zbieżny z tematem próbnej matury, którą kursanci pisali w kwietniu. Poza tym na zajęciach przerabialiśmy materiał źródłowy zwiany z problematyką krzyżacką i ich obecnością nad Bałtykiem.

Temat II
„Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich ?w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski”.
Temat mógł być zaskoczeniem, ponieważ odnosi się do historii II wojny światowej. Na zajęciach omawialiśmy problem dwóch wizji Polski i ich realizacji podczas wojny, co powinno by pomocne dla tych kursantów, którzy wybrali ten temat.

Po analizie arkusza uważam, że moi kursanci byli dobrze przygotowani do egzaminu ?i powinni poradzić sobie z zadaniami.

Z listów, które otrzymałam wiem, że są w większości zadowoleni, szczególnie z tematów wypracowań, ponieważ stawialiśmy na krzyżaków albo powstania narodowe.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich byłych i przyszłymi och słuchaczy.

Anna
Collegium Novum

 

 

 
Historia - refleksje po maturze 2012
 

Po opublikowaniu arkusza maturalnego muszę przyznać, że byłam zaskoczona tematem przewodnim na poziomie rozszerzonym „Wielcy ludzie w historii”. Po analizie sądzę się, że arkusz był przystępny i dość łatwy, dla osób, które rzetelnie przygotowywały się do matury.  Wszystkie zadania, które pojawiły się na maturze w części pierwszej mają swoje odpowiedniki w zadaniach przerabianych zajęciach. Analiza źródeł i ikonografii opierała się w większości na materiale źródłowym znanym naszym kursantom.
Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie), które od lat stwarza najwięcej kłopotów, było tym razem mimo zaskoczenia (temat ze starożytności!!!), sformułowane przystępnie dla zdających. Temat I „Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk?   Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał  Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata” wymagał ogólnej znajomości postaci Aleksandra Wielkiego i dokonania oceny postaci. Temat dawał duże możliwości wykazania się wiedzą historyczną i rozumieniem wpływu jednostki na bieg dziejów. Drugi temat:  „Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę” wymagał wykazania się wiedzą na temat odzyskania niepodległości i zasług dwóch wybitnych Polaków. Był częściowo zbieżny z tematem jednego z wypracowań („Polityka Polski wobec Litwy i Ukrainy (1918-1922). Porównaj koncepcje polityczne oraz przedstaw ich realizację”), które kursanci pisali w trakcie kursu. Z listów, które otrzymałam od kursantów wiem, że są ?w większości zadowoleni z egzaminu, uważają go za zaskakujący i  łatwy, szczególnie tematy wypracowań.
 
Tak trzymać!
 
 
Anna
Nauczyciel historii CN