Chemia - 130 godzin zajęć

Informacje ogólne o egzaminie maturalnym z chemii obowiązujące w roku 2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 egzamin maturalny z chemii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z chemii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz z kalkulatora prostego.


Egzamin maturalny z chemii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. etapu III (gimnazjum).


Arkusz egzaminacyjny z chemii będzie zawierał około 45 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
 

 • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
 • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,
 • będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu
 • trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi,
 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych, które będą stanowiły większość – zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń, wypowiedzi słownych,
 • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
 • będą odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.

W szczególności, zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
 • umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników,
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

 

Kurs maturalny z chemii dedykujemy przede wszystkim:

 • maturzystom (matura 2022) którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie chemia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym np.: WUM; UW, SGGW; AWF; APS; UKSW i inne.
 • maturzystom podchodzącym do matury w 2023 roku (drugoklasiści);
 • maturzystom z roku 2021 i lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

 

oraz wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy wiedzą, że praca będzie procentowała, a wiara we własne możliwości przyniesie wymarzony sukces.

 

O kursie

Akredytacja Kuratorium Oświaty 

Kurs z chemii posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z chemii jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2022 i 2023.

 • kurs prowadzony jest w systemie całorocznym w wymiarze 130 godzin lekcyjnych zajęć;
 • na jego całokształt składają się: wykłady, ćwiczenia, prace domowe, konsultacje oraz próbne egzaminy maturalne; 
 • w ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierają elementy właściwego egzaminu maturalnego;
 • atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztaty dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zakładka warsztaty).
   

Na całoroczny kurs maturalny z chemii składają się:

 • wykłady, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania chemii na poziomie rozszerzonym, 
 • materiały do ćwiczeń, które obejmują tematyczne zestawy zadań (zgodne z omawianym tematem na zajęciach). Zestawy zadań ćwiczeniowych zawierają między innymi zadania maturalne pojawiające się w arkuszach maturalnych. 
 • prace domowe – zadawane po każdych zajęciach w formie typowych zadań maturalnych, rozwiązania do zadań domowych są zamieszczane w strefie kursanta.
 • prace domowe w systemie on-line - w formie testów jednokrotnego wyboru,
 • 7 prac pisemnych na wzór arkuszy maturalnych. Celem tych 45-minutowych materiałów diagnostycznych jest ocena stopnia opanowania materiału już zrealizowanego na zajęciach.
 • 12 dodatkowych godzin konsultacji, które są doskonałą okazją do wyjaśniania indywidualnych problemów kursantów. Na konsultacjach zostaną także ponownie omówione najtrudniejsze zagadnienia z chemii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane umiejętności analizy i rozwiązywania zadań maturalnych.

 

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów, a w szczególności:

 • Powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki.
 • Wykształcenie umiejętności umożliwiających:

          - korzystanie z chemicznych tekstów źródłowych,

          - opisanie właściwości najważniejszych pierwiastków i ich związków chemicznych,

          - opisanie zależności pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi,

          - stawianie hipotez dotyczących wyjaśniania problemów chemicznych
            i planowanie eksperymentów w celu ich weryfikacji
          - samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii,

          - poprawne posługiwanie się terminologią chemiczną.

 • Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku.
 • Zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE.

Nasze zajęcia z gruntu są prowadzone na wyższym poziomie, ponieważ w większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na kierunkach gdzie ocena z chemii brana jest pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Warszawski Uniwersytet Medyczny, UW-chemia, biotechnologia, SGGW i inne).

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują szczegółowy autorski program zajęć. Program został opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, standardy akredytacyjne, nasze doświadczenie oraz wymagania Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.


Sposób nauczania

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami a także w formule seminarium, formie bardziej interaktywnej niż wykład (doskonale nadającej się do prowadzanie zajęć z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych), gdyż oprócz treści wygłaszanych przez prowadzącego, obejmuje ćwiczenia – praca z konkretnymi materiałami.

Podczas seminarium, kursanci rozwiązują typowe zadania pojawiające się na egzaminie, które są omówione krok po kroku. Takie szablonowe przykłady mają służyć temu, aby nasi słuchacze zwracali szczególną uwagę na kolejność i sposób ich rozwiązywania, ponieważ, na egzaminie maturalnym oceniany jest nie tylko sam wynik końcowy, ale każdy element toku rozumowania.

Sprawdziany

 

Pisemne sprawdzanie osiągnięć kursantów:

 • prace domowe, zadawane po każdych zajęciach
 • zestawy zadań utrwalających - na początku każdych zajęć kursanci mają okazję do utrwalenia umiejętności i wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach. Zestawy zadań utrwalających zawierają zadania typu maturalnego i są omawiane krok po kroku.
 • prace pisemne tzw. materiały diagnostyczne, które odbywają się w ustalonym terminie, trwają 45 minut. Prace są oceniane w punktach oraz w procentach (ilość punktów uzyskanych w stosunku do maksymalnej liczby punktów). Prace są omawiane z kursantami.
 • generalna próbna matura


Oczekiwane rezultaty po kursie

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego.


Materiały do zajęć

Podstawowy skrypt do zajęć:

red. dr U. Pietrasik Kurs przygotowawczy z chemii, Collegium Novum, pozycja opracowana, specjalnie dla naszych kursantów przez naszego wieloletniego wykładowcę zawierająca podsumowanie wykładów wraz z ćwiczeniami. Materiał podzielony tematycznie - udostępniany na każdych zajęciach. Po zakończonym kursie z całości udostępnionych wydruków powstaje skrypt, w którym zawarty jest cały materiał wymagany na maturze wraz z ćwiczeniami.

 
Materiały dodatkowe do ćwiczeń:

 • w formie elektronicznej (on-line)
 • tablice wzorów
 • w tradycyjnej (materiały drukowane) – na każdych zajęciach.