Biologia - 136 godzin zajęć

Komentarz do matury 2016

Komentarz do matury 2015


Komentarz do matury 2014


Komentarz do matury 2013

 

Matura z biologii super!!!, ogromna ilość pytań trafiona w 100%, pozostałe pytania również proste i  szczegółowo omawiane na zajęciach. Uważam, że Kursant, który uczęszczał na zajęcia i uczył się dokładnie tego co było omawiane na kursie powinien uzyskać powyżej 90%. Ja jestem zadowolona po otwarciu arkuszy tylko się uśmiechałam:)

Egzamin maturalny z biologii 17.05.2013 godz. 9:00

    Dnia 17.05.2013 zapoznałam się z arkuszem maturalnym z biologii (poziom rozszerzony/podstawowy) i muszę przyznać, że matura z biologii w roku 2013 nie powinna zaskoczyć Kursantów Collegium Novum. Jestem przekonana, że Kursanci Collegium Novum, którzy uczęszczali na kurs z biologii i pilnie się uczyli, jak również rozwiązywali wszystkie zadania tematyczne + arkusze maturalne  z ubiegłych lat i zapoznali się dokładnie z notatkami w zeszycie oraz z treścią książki pt. „Biologia - Repetytorium dla Maturzystów” tom I i II specjalnie napisaną dla Naszych Kursantów (wydawnictwo Collegium Novum) z pewnością egzamin maturalny z biologii zdadzą na bardzo wysokim poziomie !!!:)))

Egzamin maturalny z biologii - poziom rozszerzony

Zadanie 1. Dotyczyło lokalizacji i funkcji tkanki tłuszczowej - bardzo proste zadanie dla Maturzystów zdających biologię na poziomie rozszerzonym, na zajęciach dokładnie omawialiśmy budowę, występowanie i funkcje wszystkich tkanek zwierzęcych - zadania realizowane podczas kursów z biologii w Collegium Novum np. zadanie 6 z materiałów nr.3; skrypt/notatki str. 35 tom I oraz to zagadnienie było omawiane również przy zagadnieniu dotyczącym budowy i funkcji skóry - notatki/skrypt str. 95, 96, 97… - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO ŁATWE !!! ; Każdy z Kursantów powinien to zadanie wykonać na 100%!!!

Zadanie 2. Dotyczyło tkanek roślinnych - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO POSTE !!!:, - na zajęciach bardzo dokładnie zostały omówione tkanki roślinne - materiały nr. 3 oraz skrypt str. 110 - 115 tom II, a także  zwracam szczególną uwagę na zajęcia dotyczące budowy ściany komórkowej pierwotnej i wtórnej!!! Na zajęciach dokładnie zwracana była uwaga na martwe tkanki roślinne  i dokładnie takie należało wybrać!!; każdy z Kursantów powinien to zadanie wykonać na 100%!!!

Zadanie 3. Zadanie dotyczyło budowy błony komórkowej - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE  !!! ; Każdy z Kursantów powinien to zadanie wykonać na 100%!!! Na  zajęciach zwracana było uwaga na przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną komórki, ze szczególnym uwzględnieniem obecności glikokaliksu, również omówiona została rola cholesterolu !!!!: Zadania omawiane na zajęciach: zadanie 6 i 7 materiały nr. 2 oraz zadania z arkuszy maturalnych!!!;

Zadanie 4. To zadanie było bardzo proste, na zajęciach szczegółowa została omówiona budowa jądra komórkowego, z uwzględnieniem roli porów w otoczce jądrowej, zadania z zajęć - materiały nr.2 oraz notatki z zajęć dotyczące cytologii (budowa jądra komórkowego i jego rola w procesach genetycznych) - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE; Każdy Kursant powinien to zadanie wykonać na 100%;

Zadanie 5. Zadanie dotyczyło osmozy - bardzo proste zadanie, tego typu zadania rozwiązywaliśmy wielokrotnie na zajęciach - jestem przekonana, że wszyscy Kursanci poradzili sobie z tym zadaniem - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE!!!;

Zadanie 6. Zadanie dotyczyło EPO, wszyscy Kursanci ten skrót erytropoetyny znali z zajęć, jak również rolę erytropoetyny poznali bardzo dokładnie, podczas omawiania procesu erytropoezy oraz układu wydalniczego (budowa i funkcje nerki), również Kursanci dokładnie poznali budowę komórki prokariotycznej i doskonale wiedzieli, że komórka ta nie posiada takich struktur jak Aparat Golgiego - zadanie typu prawda/fałsz - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE!! - wszyscy Kursanci z pewnością wykonali zadanie na 100%

Zadanie 7 :):):):):):):). Podobne zadanie robiliśmy na zajęciach z genetyki materiały nr.15 i 16 jestem przekonana, że Kursanci pamiętali to zadanie i poradzili sobie na 100%  - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE !!!!

Zadanie 8. I kolejne zadanie bardzo proste, sprawdzające umiejętność interpretacji danych z tabeli, ten typ zadań robiliśmy wielokrotnie - Kursanci powinni wykonać to zadanie bezbłędnie !!! - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO !!! PROSTE…;

Zadanie 9 :):):):):):):). Zadanie trafione w 100% - materiały z zajęć nr. 5; budowa układu bodźcowo-przewodzącego oraz automatyzm pracy serca zostały szczegółowo omówione oraz w materiałach nr. 5 zostały z tego zagadnienia wykonane zadania - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE !!! - z pewnością wszyscy Kursanci sobie bardzo dobrze z tym zadaniem poradzili!!!;

Zadanie 10. Zadanie, w którym należało skonstruować wykres liniowy, taki typ zadań był ćwiczony na każdych zajęciach, zawsze podkreślałam, by Kursanci zwrócili szczególną uwagę czy wykres ma być np. słupkowy czy też liniowy - mam nadzieję, że nie przeoczyli tego i skonstruowali wykres zgodnie z poleceniem - z pewnością tak zrobili na 100% !!!

Zadanie 11 :):):):):):):):):):). Zadanie 11 pozostawiam bez komentarza - było tak proste!!!, na temat insuliny mówiliśmy bardzo dokładnie przy omawianiu układu hormonalnego - materiały nr. 6 ;

Zadanie 12. Zadanie również dotyczyło układu hormonalnego-bardzo proste zadanie, mechanizm sprzężenia zwrotnego był dokładnie omówiony dokładnie np. TSH - zadanie 8 materiały nr. 6  -  BARDZO PROSTE ZADANIE !!!

Zadanie 13. Zadanie bardzo proste - należało zapoznać się z informacjami ze skryptu str. 50 tom I - ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE!!!

Zadanie 14. Bardzo proste zadanie dla osób, które dokładnie opanowały oddychanie tlenowe oraz proces fotosyntezy (faza ciemna). Na zajęciach zostały dokładnie przedstawione, reakcje dotyczące tych procesów np. reakcja redukcji - faza ciemna fotosyntezy, fosforylacja - oddychanie tlenowe, dehydrogenacja - oddychanie!! - bardzo przyjemne i proste zadanie!! Z pewnością Kursanci wykonali zadanie na maksymalną liczbę punktów!!!;

Zadanie 15. Zadanie identyczne robiliśmy na zajęciach - zadanie nr.20 materiały nr.15 - ZADANIE BARDZO PROSTE !!! trafione w 100%;

Zadanie 16 :):):):):):):) Bardzo proste na podstawie tekstu !!!;

Zadanie 17 :):):):):):):):):):):):). Na temat leukoplastów mówiliśmy bardzo dokładnie - zadanie trafione w 100% -ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE !!!

Zadanie 18. Zadanie dotyczyło budowy anatomicznej korzenia, dokładnie taki sam rysunek pojawił się na naszych zajęciach - materiały 3 zadanie nr. 12; ZADANIE OCENIAM JAKO BARDZO PROSTE - trafione w 100%;

Zadanie 19. Zadanie bardzo proste, na zajęciach mówiliśmy o parametrach za pomocą, których można oceniać intensywność fotosyntezy!! - trafione w 100% - materiały 12!!!!;

Zadanie 20. Zadanie proste i jestem przekonana, że Nasi Kursanci dobrze sobie poradzili z tym zadaniem!!!

Zadanie 21. Zadanie to oceniam jako proste, podobne zadania o charakterze doświadczeń wykonywaliśmy na zajęciach wielokrotnie!!! - Kursantom nie powinno sprawić problemów!!

Zadanie 22 :):):):):):):). Hermafrodytyzm był omawiany na zajęciach, to zadanie było bardzo proste !!! trafione w 100%

Zadanie 23. podobne zadanie było robione na zajęciach - materiały 4 zadanie nr.5!!

Zadanie 24. Zadanie trafione w 100%, szczególną uwagę zwracałam na porównanie skóry u płazów i gadów, zadanie dotyczyło przystosowania budowy skóry u płazów do wymiany gazowej - dokładnie dwie cechy budowy były w naszych notatkach, jak również w skrypcie str. 93 tom II !!

Zadanie 25. Podobne zadanie było wykonywane na zajęciach podczas omawiania układu wydalniczego!!! ZADANIE BARDZO PROSTE !!!;

Zadanie 26. Zadanie trafione w 100% - materiały 9 zadanie nr 29 - ZADANIE BARDZO PROSTE!!!;

Zadanie 27. Zadanie bardzo proste -podobny typ zadań był wykonywany na zajęciach z genetyki

Zadanie 28, 29 i 30. Tego typu zadanie wykonywaliśmy na zajęciach z genetyki materiały 15, 16 oraz zadania z arkuszy - ZADANIA OCENIAM JAKO ŁATWE!!!

Zadanie 31. Zadanie bardzo proste - na zajęciach z ekologii materiały 26 dokładnie omawialiśmy zależności międzygatunkowe oraz poziomy troficzne - z tym zadaniem z pewnością wszyscy Kursanci poradzili sobie perfekcyjnie!!!

Zadanie 32. Kolejne zadanie dotyczące zagadnień ekologicznych - ZADANIE OCENIAM JAKO PROSTE !!!;

Zadanie 33. Zadanie z ewolucjonizmu - na zajęciach prosiłam Kursantów by dokładnie zapoznali się  z zagadnieniami z ewolucjonizmu zawartymi w skrypcie i szczególnie zwracałam uwagę na pojęcia wyróżnione - typy izolacji reprodukcyjnej były wymienione w skrypcie na stronie 169, 170 tom II - ZADANIE BARDZO PROSTE !!!!;

Zadanie 34. Zadanie na podstawie tekstu podobne zadania robiliśmy na zajęciach!!!;

Zadanie 35. Zadanie trafione w 100% !!!!, zadanie dotyczyło narządów homologicznych - identyczne zadanie robiliśmy w materiałach nr.26 - ZADANIE OCENIAM JAKO PROSTE !!!;

Zadanie 36. Zadanie bardzo proste na podstawie tekstu !!!.

Egzamin maturalny z biologii - poziom podstawowy

Kilku Naszych Kursantów zdawało maturę z biologii na poziomie podstawowym, ale i w tym przypadku jestem w 100% przekonana, że Kursanci poradzili sobie znakomicie!!! Pytania, które pojawiły się na egzaminie były bardzo proste i wszystkie poruszone na egzaminie zagadnienia były bardzo dokładnie omawiane np. budowa i funkcje mitochondriów, budowa tkanek zwierzęcych, fizjologia człowieka (w 100% trafione zadania dotyczyły aparatu ruchowego, fizjologii serca i chorób serca, fizjologia układu pokarmowego, układu hormonalnego, układ immunologiczny - rola leków immunosupresyjnych itd…), również w dużej ilości ćwiczone były zadania wymagające umiejętności konstruowania wykresów, również dokładnie omówiono zagadnienia dotyczące podziałów komórkowych i genetyki.

Jestem przekonana , że Kursanci zdający maturę z biologii na poziomie podstawowym poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i uzyskają znakomite wyniki!!! - większość pytań trafiona w 100%

Podsumowując egzamin maturalny z biologii,  który odbył się w dniu 17.05.2013 muszę przyznać, że matura zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym  była dla naszych Kursantów bardzo łatwa, ponieważ, wszystkie typy zadań były szczegółowo omówione na zajęciach oraz bardzo dużo  pytań, które były realizowane  na zajęciach z biologii było podobnych (trafiona w 100%) do tych na egzaminie !!!

Mam już pierwsze informacje od Naszych Kursantów. Są bardzo zadowoleni z egzaminu maturalnego z biologii i potwierdzają, że matura dla nich była bardzo prosta a pytania nie sprawiły im problemów, co bardzo mnie cieszy!

Podsumowując rok 2012/2013 w Collegium Novum chciałam gorąco podziękować Kursantom za wspólny czas spędzony razem przez te kilka miesięcy, jak również wszystkim pracownikom i organizatorom kursów Collegium Novum za przygotowanie na czas kursów z biologii licznych materiałów :), jak również za wspaniałą atmosferę.

Wszystkim Kursantom Collegium Novum życzę maksymalnie wysokich wyników z egzaminów maturalnych !!!
 
Anna
wykładowca Collegium Novum
 

 

 

Komentarz do matury 2012

 

Matura z Biologii 14.05.2012 :):):):):):):):):):):):)!!!
To moja pierwsza reakcja jak zobaczyłam arkusz maturalny z biologii !!!
Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, gdyż po zapoznaniu się z arkuszami maturalnymi z biologii wiem, że Ci wszyscy Kursanci Collegium Novum, którzy uczęszczali na nasze kursy z biologii i pilnie się uczyli i rozwiązywali wszystkie zadania, które były na zajęciach z pewnością maturę z biologii zdadzą świetnie!!
Może na początek omówię arkusz maturalny rozszerzony, gdyż ponad 90% Kursantów zdawało maturę z biologii na poziomie rozszerzonym…….


Zadanie 1. Dotyczyło mitochondrium (typ zadania prawda/fałsz - podane zostały informacje na temat mitochondrium i należało ocenić czy są one prawdziwe czy fałszywe) – na temat mitochondrium robiliśmy bardzo dużo zadań. Te wszystkie informacje, które były w arkuszu na temat mitochondrium były podawane zarówno w notatkach do zeszytu, jak i w zadaniach tematycznych patrz materiały Collegium Novum nr.1,2,11 oraz w zadaniach maturalnych z poprzednich lat. Dokładnie na zajęciach podawane były informacje, że mitochondria nie występują we wszystkich komórkach eukariotycznych (np. erytrocyty), że liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji i aktywności metabolicznej danej komórki – patrz przykład doświadczenia podany do zeszytu - „komórki mięśni gładkich i mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych – różna liczba mitochondriów uwarunkowana odmienną funkcją tych komórek”, jak również, że mitochondrium to organelum półautonomiczne. To pytanie było trafione w 100%, każdy Kursant powinien wykonać to zadanie idealnie!!!


Zadanie 2. Dotyczyło dwóch rodzajów transportu substancji przez błony komórkowe – również dokładnie identyczne zadanie było omawiane kilka razy na zajęciach w formie zadań tematycznych i maturalnych z ubiegłych lat. Na zajęciach omawiany był transport aktywny i bierny - podobieństwa i różnice, w związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że zadanie nr.2 również było trafione w 100%!!


Zadanie 3. Zadanie dotyczyło pierwotniaków a dokładnie trzeba było wyjaśnić rolę wodniczek tętniących u pierwotniaków słodkowodnych tłumaczą, że pełnią one funkcję adaptacyjną do środowiska – budowa pierwotniaków na przykładzie pantofelka była dokładnie omówiona na zajęciach, rysowaliśmy w zeszycie pantofelka i wodniczki tętniące oraz mówiliśmy sobie jakie one pełnią funkcję i tu pojawia się uśmiech na mojej twarzy gdyż na zajęciach mówiłam do Kursantów, że jeśli pojawi się takie pytanie na maturze, to oczywiście każdy sobie poradzi, ale sądziłam, że takie pytanie jest zbyt łatwe na maturę rozszerzoną, tym bardziej, że w poprzednich latach już się pojawiało, ale na wszelki wypadek gdyby ponownie się pojawiało zwróciłam Kursantom szczególną uwagę na budowę pantofelka ze szczególnym uwzględnieniem wodniczek tętniących i ich funkcji – mogą uznać, że pytanie nr.3 również trafione w 100%


Zadanie 4. To zadanie było bardzo proste, ponieważ wymagało dokładnego przeczytania tekstu i zwróceniu uwagi na fakt, iż promienie UV przenikają przez ścianę bakterii i co istotne, że są pochłaniane zarówno przez białka jak i DNA tych komórek. Na podstawie tekstu trzeba było wyjaśnić jak UV wpływa na metabolizm bakterii i rozmnażanie – na zajęciach dokładnie omawialiśmy fizjologię bakterii i w związku z tym sądzę, że Kursanci Collegium Novum zwrócili uwagę na białka i DNA. Na zajęciach omawiany był związek metabolizmu z białkami i rozmnażania z DNA, z pewnością Maturzyści poradzili sobie z tym zadaniem. Sądzę, że po tak dużej liczbie testów jakie rozwiązujemy na zajęciach takie zadnie nie powinno stanowić problemu!!


Zadanie 5. Należało podać cechę skóry na przykładzie, której należało wytłumaczyć, że skóra może pełnić funkcję skutecznej bariery dla drobnoustrojów – to było bardzo proste zadanie !!, Kursanci wszystkie funkcje skóry wraz z uzasadnieniem mieli podane do swoich notatek, również na ten temat mówione było nie tylko przy omawianiu budowy i funkcji skóry ale także przy omawianiu immunologii. Każdy Kursant Collegium Novum na pewno zrobił to zadanie dobrze, przygotowani byliśmy na znacznie trudniejsze zadania z fizjologii skóry, a tu takie proste :)…


Zadanie 6. Schemat dotyczył katalitycznego działania pewnego enzymu – tego typu zadania były robione na zajęciach w zadaniach tematycznych i maturalnych z ubiegłych lat. Kursanci dobrze znali właściwości enzymów i z pewnością ze schematu odczytali te właściwe, tego typu schematy były im dobrze znane z zajęć….- też bardzo proste pytanie……


Zadanie 7. :):):):):):):) tak zacznę omawianie zadania nr.7., które dotyczyło wpływu temperatury na przebieg reakcji enzymatycznych. Na zajęciach dokładnie były omawiane właściwości enzymów, a jeszcze dokładniej przy okazji omawiania np. fotosyntezy (cykl Calvina, który jest katalizowany przez enzymy - materiały nr.11) mówiłam na zajęciach jakie mogą być konsekwencje wpływu zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury na przebieg takich reakcji enzymatycznych, znając temperaturę optymalną dla danej reakcji enzymatycznej – to zadanie trafione idealnie w 100% :):)


Zadanie 8. Doświadczenie, które wymagało sformułowania problemu badawczego oraz wyjaśnienia na czym polega neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki wątroby – na zajęciach szczególną uwagę zwracałam na zadania doświadczalne i na formułowanie problemów badawczych, hipotez, wniosków, ustalanie prób badawczych i kontrolnych, jestem przekonana, że z tym zadaniem Kursanci poradzili sobie również bardzo dobrze!!!


Zadanie 9. :):):):):):):) podobnie rozpoczynam analizę tego zadania, które wymagało udzielenia odpowiedzi na podstawie tekstu, ale Nasi Kursanci bez tekstu znali odpowiedź na dwa pytania do tego zadania, tekst był dla nich jedynie ułatwieniem i potwierdzeniem wiedzy, którą uzyskali na kursie. Zadanie dotyczyło cech granulocytów obojętnochłonnych, które umożliwiają im walkę z bakteriami – oczywiście Kursanci wiedzieli, że jest to zdolność do ruchu i fagocytoza, zresztą proces fagocytozy znali znakomicie, również poradzili sobie z drugą częścią zadania, która nawiązywała do układu immunologicznego, który na zajęciach był bardzo dokładnie omówiony i na ostatnich zajęciach zaznaczałam, że należy bardzo dokładnie powtórzyć immunologię – zadanie trafione w 100%!!!


Zadanie 10. :):):):):):):) i ponownie zadanie na 100% - dotyczyło podobieństwa w budowie tętnic i żył – na zajęciach z fizjologii serca i układu krwionośnego dokładnie w zeszycie podane były cechy trzech typów naczyń: żył, tętnic i naczyń włosowatych – dokładnie omówiliśmy sobie cechy wspólne i różnice – zadanie bardzo proste jak się wiedziało :) Nasi Kursanci wiedzieli!!


Zadanie 11.:):):):):):):):):):) zadanie dotyczyło układu pokarmowego, który mieliśmy przygotowany do matury rewelacyjnie, Nasi Kursanci byli przygotowani na znacznie trudniejsze zadania z tego tematu!!. Informacje, które były niezbędne do tego zadania były dokładnie omówione i podane do zeszytu, a zadania na ten temat były rozwiązywane w materiałach Collegium Novum nr.6 i zadaniach maturalnych z ubiegłych lat – ponownie zadanie na 100% !!


Zadanie 12. Typowe zadanie na myślenie dotyczące układu pokarmowego – ale bardzo proste!


Zadanie 13. Zadanie dotyczyło analizy danych przedstawionych na wykresie - dane dotyczyły rozmieszczenia receptorów w siatkówce oka człowieka – zadanie składało się z trzech podpunktów: w a) i b) należało dokonać odczytu z wykresu w c) trzeba było określić rolę receptorów w procesie widzenia – to było omawiane na zajęciach. Dane na wykresie były łatwe do odczytanie – również trenowaliśmy tego typu zadania na kursach…


Zadanie.14 i 15. Praca z tekstem – ten typ zadań również był rozwiązywany na zajęciach

 


Zadanie 16. :):):):):):):) układ hormonalny omówiony dokładnie na zajęciach z fizjologii człowieka, w zadaniu trzeba było wskazać dwa hormony o działaniu antagonistycznym i wyjaśnić na czym ich działanie polega – na zajęciach w zeszycie podawałam z niektórych rozdziałów dodatkowe pytania, na które zwracałam szczególna uwagę i mówiłam, że są one ważne, takie pytania podawałam między innymi z fizjologii skóry, immunologii, cyklu mocznikowego i układu hormonalnego. Wśród zadań z układu hormonalnego w zeszycie było następujące pytanie „Wymień trzy pary hormonów o działaniu antagonistycznym i wyjaśnij ich rolę” – odp. pierwsza para insulina – glukagon, druga para to relaksynę - oksytocyna i trzecia para to parahormon i kalcytonina. Na maturze były wymienione różne hormony i wśród nich nasz pierwsza para i ją należało wybrać – pytanie trafione w 100% :):):):):):):)


Zadanie 17. :):):):):):):):):):):):) cykl chełbi bałtyckiej – na zajęciach rysowany i omówiony, dodatkowo w materiałach Collegium Novum nr 14 identyczny schemat i do tego pytania + w ostatnich materiałach 17-19, porównanie cyklu chełbi z cyklem paprotnika. Na naszych ostatnich zajęciach wśród pytań tzw. „przewidywań maturalnych”, które już tradycyjnie co roku podaję Kursantom podane było również pytanie dotyczące cyklu chełbi, który był na tegorocznej maturze – i ponownie pytanie trafione w 100%


Zadanie 18. Fizjologia i budowa ryb !!! :):):):):):):) - TO PYTANIE BARDZO POZYTYWNIE MNIE ZASKOCZYŁO !! na zajęciach zwracałam szczególna uwagę na przystosowanie ryb i ptaków do pokonywania oporu wody (ryby) i powietrza (ptaki), zwracałam uwagę na opływowy kształt ciała ale UWAGA!! w przypadku ryb mówiłam, że na maturze mogą prosić o podanie nie jednej ale dwóch cech i należy wówczas podać wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóry. I tak też były sformułowane odpowiedz na tegorocznej maturze. Również pytano o role pęcherza pławnego u ryb – co również pojawiło się wśród naszych pytań tzw. „przewidywań maturalnych” – kolejne pytanie trafione w 100%


Zadanie 19. Zadanie dotyczyło roli grzebienia na mostku u ptaków - o roli tej struktury było mówione na zajęciach - pytanie to nie powinno sprawić problemów naszym Kursantom:)
Zadanie 20. Na ostatnich zajęciach powtarzałam swoim Kursantom - „proszę dokładnie nauczyć się porównania stekowców np. dziobak i kolczatka z pozostałymi ssakami ” również robiliśmy zadanie na ten temat w materiałach Collegium Novum nr.14. i proszę na maturze dokładnie takie pytanie pojawiło się – kolejne pytanie trafione w 100% :)


Zadanie 21. Przeobrażenie u owadów – :):):):):) nic już więcej nie napiszę, ale takie zadania robiliśmy w materiałach nr.14 – trafione w 100%


Zadanie 22. Tak dużo uwagi poświęciliśmy na fotosyntezę i opłaciło się bo zadanie było wycenione na 2 pkt. Tu nie było możliwości, żeby którykolwiek z Kursantów CN nie poradził sobie z zadaniem – trafione w 100%


Zadanie 23. :):):):):):):) i ponownie zaczynam od uśmiechu, bo zadań dotyczących doświadczeń z transpiracją robiliśmy bardzo!!!! dużoooo….., pytanie dotyczące roli warstwy oleju na powierzchni wody w doświadczeniu myślę, że wywołało uśmiech na twarzach Maturzystów, bo dokładnie o tym mówiliśmy na zajęciach i zwracałam szczególną uwagę na rolę oleju na powierzchni wody….., w tego typu doświadczeniach…., zaskoczyło mnie to pytanie, że tak trafiliśmy w 100%


Zadanie 24. Zadanie dotyczyło przewodzenia wody u roślin iglastych i dwuliściennych, gdzie trzeba było uwzględnić różnice w budowie ich drewna, które odpowiada za przewodzenie wody - o podobnym problemie mówiliśmy w materiałach Collegium Novum nr.4 i 13, gdzie mówiliśmy o budowie drewna (cewki/naczynia……)


Zadanie 25. Wykonanie wykresu - tego typu zadania wykonywaliśmy na każdych zajęciach (również tego typu zadania były zadawane do domu jako praca domowa w ramach treningu), zwracałam szczególną uwagę na właściwe opisanie osi „x i y” i właściwe skonstruowanie np. wykresu słupkowego czy liniowego z właściwym umieszczeniem danych, o tym by pamiętać o legendzie jęśli będzie taka konieczność. Myślę, że ten typ zadania był wystarczająco dobrze wyćwiczony i każdy Kursant pod koniec kursów świetnie sobie radził z wykresami, więc jestem przekonana, że na maturze również Kursanci wykonali to zadanie właściwie


Zadanie 26. Należało wykazać zależność między niedoborem azotu a niską zawartością sacharozy w korzeniach buraków - do tego zadania należało wykorzystać informacje zawarte w tekście - zadanie o średnim stopniu trudności - ten typ zadań również był ćwiczony na zajęciach


Zadanie 27. W tym pytaniu należało podać jak powinna wyglądać próba kontrolna do doświadczenia - podobne zadanie robiliśmy na zajęciach w materiałach numer 11 („z nasionami”) - każdy z pewnością poradził sobie z tym zadaniem. Tego typu zadań, z ustalaniem jak powinna wyglądać próba kontrolna lub badawcza robiliśmy na zajęciach bardo dużo…..


Zadanie 28. Zadanie dotyczyło translacji, którą powtarzaliśmy na zajęciach z genetyki, dokładnie zwracałam uwagę na budowę tRNA i na miejsce zachodzenia procesu translacji, o tym również mówione było nie tylko przy
okazji genetyki ale też cytologii, gdzie również zwracaliśmy uwagę na rolę porów w otoczce jądrowej w procesie translacji, a o co pytano także w tym zadaniu na maturze - pytanie trafione w 100%


Zadanie 29. Zadanie numer 29 również proste - na zajęciach mówione było na temat intronów i eksonów…..


Zadanie 30, 31, 32. Krzyżówki tego typu były robione w materiałach nr.15 oraz w materiałach nr 17-19. Krzyżówki były bardzo proste!!!


Zadanie 33. Zadanie to było bardzo przyjemne, gdyż Kursanci dobrze mieli wyćwiczone zadania tego typu, gdzie należało określać tendencje zmian w tym przypadku powierzchni upraw GMO na świcie i podać przyczynę. Robiliśmy duo zadań, w których uczyliśmy się jak właściwie z wykresu odczytywać tendencję czy jest ona spadkowa czy wzrostowa...


Zadanie 34. Zadanie na podstawie informacji zawartych w tekście - stopień trudności średni


Zadanie 35. Analiza wykresów - podobne zadania ćwiczyliśmy w materiałach nr.16 oraz nr 17-19


Zadanie 36. Zadania dotyczące poziomów troficznych w łańcuchach pokarmowych były dokładnie ćwiczone w materiałach nr.16 oraz w arkuszach z ubiegłych lat - zadanie bardzo proste!


Zadanie 37. Zadanie na podstawie informacji zawartych w tekście - należało sformułować właściwy wniosek - również tego typu zadania ćwiczyliśmy na zajęciach, szczególną uwagę zwracałam, w jaki sposób formułować wnioski!!! myślę, że wykonaliśmy wystarczającą liczbę zadań podobnego typu

 


Zadanie 38. Zadanie na podstawie informacji zawartych w tekście - należało wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić jednym argumentem również tego typu zadania ćwiczyliśmy na zajęciach.

 

 

Czas na arkusz podstawowy, kilku naszych Kursantów zdawało maturę z biologii na poziomie podstawowym, ale w tym przypadku nie mam wątpliwości, że uzyskają około 100% bo po zapoznaniu się z arkuszem muszę powiedzieć, że na temat każdego pytania była mowa na zajęciach i prawie identyczne zadania robiliśmy w czasie naszych spotkań :):):):):):):) - większość pytań trafiona!!!

Podsumowując rok 2011/2012 w Collegium Novum chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim Kursantom za wspólny czas spędzony razem i z BIOLOGIĄ, jak również wszystkim pracownikom i organizatorom kursów Collegium Novum za przygotowywanie bardzo obfitych materiałów z biologii :), jak również za niezwykłą atmosferę.
Trzymam „kciuki” za Wszystkich Kursantów Collegium Novum i mam nadzieję, że od października będą mogli rozpocząć studia na kierunku o którym marzyli…

Anna 

wykładowca Collegium Novum